Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för den ideella föreningen Kramfors Danssportklubb med hemort i Kramfors kommun, bildad den 8 maj 1985. Stadgarna ändrade av föreningsmötet den 24 mars 1987 och den 9 februari 1994.
 
"IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
 
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
 
 
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
 
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
 
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
 
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människor lika värde."
 
(Beslut av riksidrottsmötet 1977)
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
1 § Ändamål
 
Föreningen skall bedriva dansidrott.
 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
"Idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt med särskild inriktning att
 
i sin verksamhet aktivt verka för en drog och dopingfri idrott.
 
2 § Sammansättning
 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 
3 § Tillhörighet m m
 
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
 
Svenska Danssportförbundet, och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
 
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.
 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 
4 § Beslutande organ
 
Föreningens beslutande organ är föreningsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen.
 
5 § Firmateckning
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person/er att var för sig
teckna föreningens firma.
 
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m
31 december.
 
7 § Stadgetolkning m.m
 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.
 
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
 
9 § Upplösning av föreningen
 
För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
 
Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 
10 § Medlemskap
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
 
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.
 
11 § Utträde
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen
 
 
12 § Uteslutning m.m
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
 
Fråga om uteslutning får inte göras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.
 
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar
 
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
 
Medlem
 
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 
* har rätt till information om föreningens angelägenheter
 
* skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 
* har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 
* skall betala de avgifter som beslutas av föreningen
 
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen, eller
om denna så bestämt, av utsett föreningsorgan, kommitté eller liknande som styrelsen
delegerat sin beslutanderätt till. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.
 
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 
FÖRENINGSMÖTET och EXTRA FÖRENINGSMÖTE
 
15 § Tidpunkt, kallelse
 
Föreningsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 
Kallelse till föreningsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före möte tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal el dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före föreningsmötet.
 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmötet
 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsmötet.
 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsmötet. Styrelsen skall till föreningsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på föreningsmötet
 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på mötet.
 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
18 § Beslutsmässighet
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 
19 § Beslut och omröstning
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
 
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller relativ.
 
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden vid mötet ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
20 § Valbarhet
 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.
 
21 § Ärenden vid föreningsmötet
 
Vid föreningsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.
13. Val av 3 st styrelseledamöter för en tid av 2 år.
14. Val av 2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
en tid av 1 år.
15. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens
ledamöter inte deltaga.
16. Val av 5 st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall
utses till ordförande.
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till föreningsmötet.
 
 
22 § Extra föreningsmöte
 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel
av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
 
När styrelsen mottagit begäran om extra föreningsmöte skall styrelsen inom 14 dagar kalla
till sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller
kungöras ínom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista anslås i klubblokal el dyl.
 
Underlåter styrelsen att ufärda föreskriven kallelse får den som gjort framställning
om extra föreningsmöte utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
 
Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som stadgats i 17 § och 18 §.
 
 
VALBEREDNINGEN
 
23 § Sammansättning, åligganden
 
Valberedningen består av ordförande och 4 övriga ledamöter valda av föreningsmötet.
Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper
bör finnas representerade.
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
 
Valberedningen skall senast 4 veckor före föreningsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
 
Senast 2 veckor före föreningsmötet skall valberedningen på lämpligt sätt meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
 
 
REVISORER
24 § Revision
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsmötes-
och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före föreningsmötet.
 
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar
före föreningsmötet.
 
STYRELSEN
 
Styrelsen består av ordförande samt 6 st övriga ledamöter.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningsbehavare som behövs.
 
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av föreningsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m nästföljande föreningsmöte.
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
 
25 § Styrelsens åligganden
 
När föreningsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
 
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 
Det åligger styrelsen särskilt att
 
* tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 
* verkställa av föreningsmötet fattade beslut,
 
* planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 
* ansvara för och förvalta föreningens medel,
 
* tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 23 §, och förbereda föreningsmöte.
 
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna arbetsuppgifter på sekreteraren och kassören.
 
 
 
 
 
Sekreteraren har till uppgift att:
 
* förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 
* föra protokoll över styrelsens sammanträden
 
* se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betrygande sätt
 
* se till att fattade beslut har verkställts
 
* om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 
* årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 
 
Kassören har till uppgift att:
 
* se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 
* se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl
 
* svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 
* årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 
* utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 
* se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 
* i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
* föra medlemsförteckning
 
* föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 
* se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 
26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast efterföljande sammanträdet.
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
 
27 § Överlåtelse av beslutanderätten
 
Styrelsen får utse ett arbetsutskott bestående av minst 3 st styrelseledamöter. Styrelsens ordförande skall ingå i arbetsutskottet.
 
Arbetsutskottet arbetsuppgifter är:
 
- att förbereda frågor till styrelsen
 
- att besluta i frågor som delegerats till arbetsutskottet
 
- att besluta i frågor av brådskande natur
 
 
Styrelsen får därutöver överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, sektion, arbetsgrupp eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
 
I de fall styrelsen överlåter sin beslutanderätt enligt föregående stycke åligger det styrelsen att upprätta instruktioner för detta samt följa och stödja verksamheten.
 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycken skall fortlöpande hålla styrelsen underrättad härom.
Uppdaterad: 06 OKT 2011 17:32
Skribent: Per Byström

dansskor.se

Vi samarbetar med dansskor.se

Du som är medlem, läs mer under

Medlemsinfo

Postadress:
Kramfors DSK - Danssport
Krister Nylander, Tunsjövägen 41
87340 Bollstabruk

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info